Jak rozliczyć się w Polsce – Rozliczenie PIT Ukraińców

Liczba obywateli Ukrainy, którzy są zatrudniani w Polsce, z roku na rok rośnie. Według raportu ministerstwa w lutym 2018 roku przebywało ich około 150 tysięcy. Ponad 2/3 z nich było w Polsce na podstawie zgody o pobyt czasowy. Pracownicy pochodzący z Ukrainy powinni mieć świadomość, czy muszą rozliczać się w Polsce, czy w swojej ojczyźnie. Z kolei pracodawcy powinni posiadać wiedzę na temat tego, jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców.

W jaki sposób Ukrainiec może rozpocząć pracować w Polsce?

Ukraińscy obywatele przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych powinni posiadać odpowiednie pozwolenie na podjęcie pracy. Jest ono wydawane przez wojewodów. Istnieje kilka sytuacji, w których można odstąpić od tego obowiązku. Pozwolenie to nie dotyczy osób, które:

  • zarejestrowały się w urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym mieszkają lub przebywają poprzez pisemny wniosek, w którym deklarują chęć podjęcia pracy,
  • pracują na terenie Polski przez co najmniej 6 miesięcy w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
  • są obywatelami Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii.

 

Rozliczenie PIT Ukraińców dla rezydentów

W przypadku pracy i rozliczeń na terenie Polski, istotną kwestią jest rezydencja podatkowa. Osoba, która jest polskim rezydentem podatkowym, ma obowiązek rozliczania się z wybranym urzędem skarbowym w kraju. Również z przychodów uzyskiwanych za granicą. Dla ustalenia, czy dana osoba jest rezydentem, istotne jest, czy:

  • prowadzi stałą działalność,
  • najbliższa rodzina znajduje się na terenie kraju,
  • przebywa na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w roku (nie musi to być pobyt ciągły).

 

Rozliczenie PIT Ukraińców dla nierezydentów

Jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców dla osób, które nie mają statusu rezydenta? Jeśli pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie z tytułu: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Powinien on rozliczyć się według dostępnej skali podatkowej. Taka osoba będzie zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-37 do końca kwietnia w roku następującym po roku, w którym uzyskała przychody.

Warto wspomnieć o dodatkowym rozwiązaniu. Podatnik nie musi sam rozliczać deklaracji, jeśli złoży wniosek PIT-12, który dotyczy rozliczenia składek rocznych przez płatnika. Płatnik ma obowiązek sporządzenia PIT-40, dotyczącego obliczenia podatku od uzyskanego dochodu. Następnie pracodawca musi już tylko przekazać swojemu pracownikowi PIT-11 i złożyć samo zeznanie w urzędzie skarbowym.

 

Jak zrobić rozliczenie PIT Ukraińców w przypadku działalności wykonywanej osobiście

Osobnym przypadkiem jest rozliczenie PIT Ukraińców, którzy wykonują daną działalność w Polsce. Jeśli nierezydent nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które wynosi 20%.

W tym przypadku obowiązki dotyczące rozliczania podatku spadają na pracodawcę. Z kolei nierezydent nie musi składać deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Ma do tego prawo, gdy jego miejsce zamieszkania to:

  • Unia Europejska,
  • Europejski Obszar Gospodarczy,
  • Konfederacja Szwajcarska.

Może to być dla niego korzystniejsze w przypadku obciążeń podatkowych. Umożliwi to uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów i skorzystania z preferencji podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *